CONTACT

U kunt ons bereiken per brief, telefoon en
e-mail voor meer informatie:

  • Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs
  • Korvetstraat 9
  • 1503 TA Zaandam

  •  
  • Michel Eshuijs:
  •  
  • E-mail: info@timmerbedrijf-eshuijs.nl
  • Mobiel: 06 319 558 94
  •  

Algemene voorwaarden

Art. 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke door Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs gedane aanbiedingen en Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs en een cliënt (hierna te noemen 'opdrachtgever') gesloten overeenkomst en de uitvoering daarvan.

1.2 Deze voorwaarden worden gehanteerd met uitsluiting van alle andere voorwaarden, waaronder mede worden verstaan de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

Art. 2 Kostenraming

2.1 De door Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs gemaakte kostenraming is vrijblijvend; de in een kostenraming vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangeven.

Art. 3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs het recht bepaalde werkzaamheden namens en voor rekening van de opdrachtgever te laten verrichten door derden.

3.3 Indien Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs ter zake van voornoemde werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever een kostenbegroting opstelt, is deze steeds vrijblijvend en niet bindend.

3.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs worden verstrekt, heeft Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

3.5 Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuiste of onvolledigheid voor haar kenbaar had moeten zijn.

3.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden verricht kan Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Art. 4 Contractsduur; uitvoeringstermijn

4.1 Een overeengekomen termijn voor de uitvoering van de werkzaamheden is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Art. 5 Wijzigingen van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering hierdoor worden beïnvloed. Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 In afwijking van lid 3 zal Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijzigingen of aanvullingen het gevolg zijn van omstandigheden die aan hem worden toegerekend.

Art. 6 Opzeggingen

6.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. De opzegging dient door beide partijen met reden omkleed te geschieden.

6.2 In geval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever, is deze jegens Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs het volle honorarium verschuldigd, indien de honorering plaatsvindt op basis van tijdseenheden of verrichtingen conform een overeenkomst of gebruikelijk tarief.

Art. 7 Ontbinding van de overeenkomst

7.1 De vorderingen van Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs ter kennis is gekomen omstandigheden Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs is dan bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs schade vergoeding te vorderen.

Art. 8 Reclame

8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen de garantietermijn die Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs hanteert, na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs .

8.1.1 Indien een klacht gegrond is zal Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs in staat worden gesteld de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals overeengekomen.

Art. 9 Honorarium en kostenraming

9.1 Het honorarium zal worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs . Het gebruikelijk uurtarief kan door Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs worden aangepast indien de werkzaamheden buiten een straal van 50 km van het kantoor van Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs plaatsvindt.

Art. 10 Aansprakelijkheid

10.1 Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs sluit haar aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, verband houdende met tussen hem en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

10.2 Indien tegenover de opdrachtgever op artikel 10.1 geen beroep kan worden gedaan is de aansprakelijkheid voor Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever verschuldigde honorarium.

Art. 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle door Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs verstrekte kostenramingen, in welke vorm dan ook gedaan, alsmede berekeningen en overige bescheiden, blijven eigendom van Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs en mogen zonder toestemming niet aan derden worden afgegeven of ter inzage worden verstrekt.

Art. 12 Betaling

12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigd bedrag naar rekeningnummer: 49.98.357 ING t.n.v. Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs

12.2 Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan.

12.3 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

12.4 Is de opdrachtgever in verzuim dan is deze jegens Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs de vergoeding verschuldigd van de buitenrechtelijke incassokosten van 15% over de hoofdsom, met een minimum van € 90.-. De door de opdrachtgever gedane betalingen zullen eerst in mindering worden gebracht op de verschuldigde buitenrechtelijke incassokosten.

Art. 13 Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Geschillen tussen de opdrachtgever en Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs zullen steeds behandeld worden voor de burgerlijke rechter. De rechter in Haarlem is steeds bevoegd.

13.2 Op de tussen Timmer- en Schilderbedrijf Eshuijs en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is steeds het Nederlandse recht van toepassing.